Applora Screen

撩天助手:最好用的话术秘书,提升沟通魅力.

互动与游戏

" #想要女生投入,你可以这样跟她聊天。
男:你觉得,我认为你漂亮吗?
女:不知道。---男:不漂亮。
女:去死!
男:你只能用美来形容。
男:你知道美的人会做什么吗?
女:不知道。
男:会发自拍给我/会每天早上发“我爱你”给我/会每天早上给我morning call
bylaxy互动与游戏 "

"情景:“你爱我吗?”或“你喜欢我吗?”是几乎每个人都会面对的一个问题,大部分人的回答是:“当然了”、”那还用问”。
这个问题,其实还可以有另一种回答方式。

#深情地望着她,沉默一秒,然后说“如果爱能够说出来,那么哑巴怎么相爱?”
告诉你个故事:
有个哑巴 ,一天他的妻子割破了手,他去买创可贴,可是他比划了半天,别人还是没明白他要什么,情急之下,他掏出小刀,将自己的手割破。妻子在门外,泪流满面。
bylaxy互动与游戏 "

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)

*******(升级会员可见)